ALV

dinsdag 14 mei 2024 
om 19.30 uur

Uitnodiging

Op dinsdagavond 14 mei zal er weer een algemene ledenvergadering van s.v. Pallós 
plaatsvinden. Hierbij nodigen wij je als bestuur van harte uit om deze bij te wonen. Ook 
ouders van jeugdleden zijn van harte welkom. Tijdens deze ALV zullen de jaarstukken en de 
financiën worden behandeld. Voorts vindt de decharge van het oude bestuur en de installatie 
van het nieuwe van het bestuur plaats. Tevens zal de nieuwe Pallós kledinglijn worden 
gepresenteerd en zullen de resultaten van de enquête bekend worden gemaakt 

 

De ALV vindt plaats op dinsdag 14 mei om 19.30 uur. Er is gekozen voor de dinsdag, zodat 
deze niet meer op een trainingsavond valt. Daar hangt mee samen dat de ALV dit keer 
plaatsvindt in Sportcentrum Galgenwaard, vergaderzaal 1 en 2, vlak naast de ingang op de 
derde verdieping. Bij binnenkomst direct naar rechts in het gangetje naast de trap naar De 
Heksenketel.  Aansluitend op de ALV vindt er een borrel plaats in De Heksenketel op de 
vierde verdieping. Het eerste rondje is zoals altijd voor de penningmeester. 

 

Kun je er zelf niet bij zijn, maar wil je wel je stem laten gelden? Dan kun je een ander lid 
machtigen door een mail te sturen naar secretaris@pallos.nl. Let erop dat een lid maar één 
gemachtigde stem mag uitbrengen voor een ander lid. 

 

Een deel van het huidige bestuur stelt zich verkiesbaar voor 2024, te weten:  Eva Weijer, 
Javier Noomen en David van der Giessen. Tomás Phelan zal aftreden. Bij het bestuur hebben 
zich nog geen andere kandidaten gemeld voor het bestuur.  

 

De huidige kascommissie bestaat uit Laurens Teuben en reservelid Henk Langejans. Er is 
geen tweede lid gekozen tijdens de vorige ALV, maar Lucas Siero heeft aangeboden om als 
tweede lid te fungeren. Tijdens de ALV krijgen de leden de gelegenheid om hiermee in te 
stemmen. Ook zal er weer een nieuwe kascommissie worden gekozen voor dit jaar. 

 

De huidige continuïteitscommissie bestaat uit Irma de Ridder, Doreen Steenland-Mulder en 
Rowan Jamanika. Een herverkiezing is hiervoor niet nodig. 

 

Alle stukken zitten in de  mailing als bijlage in de vorm van een documenten bundel of via de 
link hieronder ter inzage voor de vergadering, zie verzonden mail in je inbox.

 

Neem de stukken geprint of bijvoorbeeld via je smartphone mee naar de vergadering. 

 

Vragen en opmerkingen graag 48 uur vooraf indienen via secretaris@pallos.nl. Vragen en 
opmerkingen die later ingediend zijn, kunnen in verband met de tijd mogelijk niet behandeld 
worden. 

 

Agenda

De agenda voor de ALV op dinsdag 14 mei 2024 is als volgt: 

 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Ingekomen- en uitgegane stukken 
4. Vaststellen van de agenda 
5. Vaststelling notulen van de vorige ALV op 17 november 2023 
6. Verslag van de voorzitter 
7. Secretarieel jaarverslag 
8. Financiën 
a. Financieel jaarverslag 
b. Verslag kascommissie 
c. Toelichting financiële status 
9. Decharge oude bestuur 
10. Bestuursmutaties 
11. Commissies 
a. Benoeming kascommissie 
b. Bevestiging continuïteitscommissie 
c. Overige commissies 
12. Uitslag enquête 
13. Kledinglijn 
14. W.v.t.t.k. 
15. Rondvraag 
16. Sluiting 
 

Locatie